wgn

Działka budowlana na sprzedaż Malbork, Nowa Wieś Malborska

Działki sprzedaż, pomorskie, Malbork , Nowa Wieś Malborska
Oferta na wyłączność

Dodano: ponad 14 dni temu

Opis ogłoszenia

sygnatura: SG128-5025

Malbork, Nowa Wieś Malborska, działka budowlana, sprzedaż.

Na sprzedaż atrakcyjna działka budowlana o powierzchni 1100 m2, położona w świetnej lokalizacji w miejscowości Nowa Wieś Malborska, gmina Malbork, powiat malborski. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego.

Idealna dla osób chcących spełnić swoje marzenia i postawić wymarzony dom. Przyszli Właściciele będą mogli cieszyć się ciszą, podziwiać piękne widoki, żyć w miłym sąsiedztwie pośród zieleni. CENA DO NEGOCJACJI.

Działka z zapewnionym udziałem w drodze dojazdowej wewnętrznej, uzbrojona w przyłącza wody i prądu. W drodze znajduje się przyłącze gazu.

Cudne miejsce do spełnienia marzeń o domu jednorodzinnym. Cały teren tworzy swoistą enklawę ciszy i spokoju. Na tym terenie znajdują się już wybudowane domy, całość w przyszłości może stanowić zamknięte osiedle. Nieruchomość idealna dla osób ceniących sobie uroki związane z życiem na wsi jednocześnie z szybkim dostępem do miasta.

Ustalone warunki zabudowy dla oferowanej działki:

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zagospodarowania terenu:
1. inwestycja polegająca ha budowie domu mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego, na działce obr. Nowa Wieś Malborska,
2. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a także z przepisów odrębnych:

a) Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń dotyczących warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. funkcja - mieszkaniowa,
2. na wskazanym terenie może być realizowane zamierzenie inwestycyjne, polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolno stojącego, na działce obręb Nowa Wieś Malborska,
3. sytuować budynek z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, w miejscu jak określono w załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji,
4. powierzchnia biologicznie czynna - min. 25 %,
5. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do ok. 35 %,
6 szerokość elewacji frontowej: z garażem - nie ustala się,
7 poziom posadowienia parteru: 0,3 - 1,2 m nad poziomem istniejącego terenu,
8. poziom projektowanego okapu - do 4,0 m nad poziomem projektowanego terenu,
9. ilość kondygnacji: do dwóch nadziemnych, dopuszcza się podpiwniczenie budynku,
10. wysokość zabudowy - do najwyższej kalenicy, ściany szczytowej - do 10 m nad poziomem proj. terenu,
11. geometria dachu - dach stromy o kącie nachylenia połaci dachowej 25 - 45, dwuspadowy, z dopuszczeniem wielospadowego, z kalenicą główną równoległą bądź prostopadłą do osi drogi wewnętrznej,
12. pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka (w kolorze palonej cegły, szarości, grafitu, brązu),
13. garaż: projektować w kubaturze budynku, ewentualnie budowa garażu wolno stojącego,
14. projekt zagospodarowania terenu inwestycji, opracować na aktualnych podkładach mapowych w skali 1:500 do celów projektowych z uzbrojeniem w granicach obszaru inwestycji określonych na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji,
15. projektować zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami),
16. projekt techniczny inwestycji opracować w zakresie określonym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 462),

b) Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

1. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r. z późniejszymi zmianami) inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z tym, przed wystąpieniem o decyzję pozwolenia na budowę, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w trybie przepisów ustawy z dnia 03.10.2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późniejszymi zmianami),
2. składowanie odpadów bezkolizyjnie w obrębie nieruchomości własnej inwestora, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11.05.2001 r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 2001 r. z późniejszymi zmianami). Wywóz w systemie obowiązującym na terenie gminy,

c) Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1. obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja ani żaden obiekt na działce inwestycji nie są wpisane do rejestru zabytków,

d) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Infrastruktura techniczna:
- odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynków - powierzchniowo na działkę inwestycji,
- istniejące uzbrojenie znajdujące się w obrębie inwestycji tj. sieć energetyczna i wodociągowa spełniają potrzeby wnioskowanej inwestycji - budowa nowych przyłączy na podstawie warunków technicznych gestorów sieci,
- odprowadzenie ścieków, do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego na nieczystości stałe lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

2. Komunikacja:
- teren inwestycji skomunikowany jest z drogą wewnętrzną, budowa nowego zjazdu na warunkach i uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi,
- zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych (garażowych) wynikającą z programu inwestycji: dla budynków mieszkalnych: 1 miejsce na 1 mieszkanie.

e)Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
1. lokalizacja inwestycji nie może powodować pogorszenia warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich,
2. należy spełnić warunki umowy o przyłączenie oraz zaopatrzenie, a także techniczne warunki przyłączenia określone przez poszczególne jednostki organizacyjne, dokonujące przyłączenia podmiotów do sieci wodociągowej, energetycznych i telekomunikacyjnych,
3. należy spełnić wymagania określone w 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do przepisów 4 i 5 tego rozporządzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby, odpowiednich rozwiązań funkcjonalno-technicznych lub odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

f) Określenie warunków ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie: nie dotyczy,
g) Określenie warunków ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby: nie dotyczy,
h) Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie (w tym tereny górnicze, zagrożone powodzią, osuwiska): nie dotyczy,
i) Ustalenia wynikające z innych przepisów odrębnych:
1. Żaden z przepisów odrębnych nie wprowadza zakazów lub ograniczeń w realizacji planowanego zamierzenia budowlanego.

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:
1. Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawiono w części graficznej niniejszej decyzji na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 - załącznik nr 1.

IV. Uzyskane uzgodnienia i opinie:
1. Przed wydaniem decyzji zawiadomiono strony o planowanej inwestycji. Uwag nie wniesiono.

V. Opracowanie projektu budowlanego:
1. zlecić osobom posiadającym uprawnienia do projektowania we właściwej specjalności.

VI. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu:
1. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Malborku,
2. Gestorzy sieci uzbrojenia gminnego.
3. Właściwy Zarządca Drogi w kwestii budowy nowego zjazdu.

VII. O decyzję - pozwolenie na budowę wystąpić:
1. Do Starosty Powiatowego w Malborku w trybie przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Działka gruntowa: budowlana
Kształt działki: zbliżony do trapezu
Dojazd: utwardzony
Dostępne media: prąd, woda, (gaz w drodze)

OTOCZENIE
Natężenie hałasu: cisza
Okolica bezpieczna, spokojne sąsiedztwo.

W razie pytań zadzwoń, zapytaj i umów się ze mną na wizytę w terenie.

Aleksandra Jaśtak-Wiśniewska
tel. 790-84-88-43

Wiesława Chomicka
tel. 603-70-55-85

Biuro WGN Nieruchomości Kwidzyn
tel. 55 277-65-09
tel. 790-84-88-43

WGN Kwidzyn
ul. Braterstwa Narodów 51

Przy transakcji zakupu zapewniam obsługę notarialną oraz dzięki współpracy z 23 Bankami, pomagam w negocjowaniu jak najniższej raty oraz uzyskaniu bankowego kredytu na zakup, budowę lub remont nieruchomości.

Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim WGN Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 51. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Średnie ceny w tej lokalizacji: 70,88 zł/m²

Licznik odsłon: 172

Oferta tylko u nas

Podstawowe Informacje

Lokalizacja: Malbork Nowa Wieś Malborska
96 800
Cena /m² 88
Rodzaj działka budowlana
Rynek wtórny
Powierzchnia 1100 m²
Powierzchnia działki 1100 m²
Stan prawny działki pełna własność

Media

woda, prąd

Dodatkowe Informacje

garaż / miejsca parkingowe

wgnKwidzyn

Aleksandra Jaśtak Wiśniewska

e-mail:

Adres biura:

ul. Braterstwa Narodów 51

82-500, Kwidzyn, Polska


Skontaktuj się

Zostało jeszcze: znaków

Oceń nasz serwis

średnia ocen: 4,5

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)

| Polityka Cookies